Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.visitflanders.com/nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toerisme Vlaanderen de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Als Toerisme Vlaanderen u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Toerisme Vlaanderen tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toerisme Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Toerisme Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Toerisme Vlaanderen.

Beoordelen van arrangementen en logies en verstrekken van tips aan andere bezoekers

Doorheen deze website heeft u de mogelijkheid om aan bestaande arrangementen en logies een waarderingscijfer te geven en er een oordeel of tip over te geven. In alle omstandigheden is het de bedoeling om hierbij constructief te communiceren met de andere bezoekers van de website en geen provocerend of beledigend taalgebruik te hanteren of onjuiste informatie te verstrekken. Wordt dit toch gedaan, dan eigent Toerisme Vlaanderen zich het recht toe om de betreffende informatie van de website te verwijderen. Hierover is geen enkele discussie mogelijk.

Bovendien ziet Toerisme Vlaanderen er nauwgezet op toe dat alle beoordelingen en tips van de bezoekers geschreven zijn uit eigen ervaring en geen foutieve informatie bevatten. Uitbaters en andere betrokkenen worden ten stelligste afgeraden om hun eigen verblijf op de website te becommentariëren, kwestie van de bezoekers te allen tijde zowel nuttige als relevante informatie te kunnen garanderen. Opnieuw eigent Toerisme Vlaanderen zich het recht toe om de informatie die hiermee in strijd is, van de website te verwijderen. Hierover is geen enkele discussie mogelijk.

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Toerisme Vlaanderen tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

U mag de op deze website vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden zoals spamming, stalking en laster.

Aansprakelijkheid van Toerisme Vlaanderen

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Toerisme Vlaanderen kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Toerisme Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact opnemen met info@toerismevlaanderen.be.

Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Toerisme Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, tips of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, tips, vragen, antwoorden en overige teksten.

Elke beslissing tot het boeken van een arrangement of logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

Back to top