Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.visitflanders.com (hierna de "Website"). De Website wordt uitgebaat door Toerisme Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 61 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0225.944.375.

1. Doel van deze privacyverklaring

Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de pricacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Toerisme Vlaanderen, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Gegevens die je ons bezorgt

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website of het invulformulier dat wij je ter bevestiging bezorgd hebben via e-mail.

2.2. Cookies

Deze website van maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze website nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om nieuwsbrieven en/of andere communicatie te bezorgen via:

 • je informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Vlaanderen en Brussel;
 • je uitnodigen voor evenementen georganiseerd door Toerisme Vlaanderen of haar partners;
 • je toestaan deel te nemen aan een wedstrijd en je te informeren omtrent het verloop en de afloog daarvan;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Via jouw voorkeuren kan je specifiek aangeven welke types van communicatie je wenst te ontvangen voor Toerisme Vlaanderen. Je kan deze voorkeuren te allen tijde wijzigen.

3.2. Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt van browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt of door hen worden geraadpleegd. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Toerisme Vlaanderen verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Toerisme Vlaanderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

5. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • Het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Toerisme Vlaanderen in te trekken
  • door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 3 van deze privacyverklaring)
 • Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens;
 • Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens;
 • Een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft);
 • Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam 'Privacycommissie'). Je vindt de contactgegevens hier.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo'n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9. Contactgegevens van Toerisme Vlaanderen en van de Functionaris van Gegevensbescherming

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen
Maatschappelijke zetel: Grasmarkt 61, 1000 Brussel
+32 2 504 03 00
communicatie@toerismevlaanderen.be

Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming

Dhr. Louis Malfait
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
louis.malfait@infosentry.be  

Terug naar boven