Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1: ORGANISATIE

1.1 Toerisme Vlaanderen  is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 61. Meer informatie over Toerisme Vlaanderen is terug te vinden op de website www.toerismevlaanderen.be

1.2 Toerisme Vlaanderen organiseert via de website www.jongkeukengeweld.be/smaakpupil van Jong Keukengeweld de wedstrijd de ‘Smaakpupil’ zonder aankoopverplichting.

1.3 Dit wedstrijdreglement kan steeds op de website www.jongkeukengeweld.be/smaakpupil worden geraadpleegd.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1    Elke natuurlijke persoon van 18 tot en met 30 jaar oud mag aan deze wedstrijd deelnemen. 

2.2    Personeelsleden van Toerisme Vlaanderen, hun familieleden tot de tweede graad, alsmede de bij deze personeelsleden respectievelijk familieleden en inwonende gezinsleden kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen. Als deze personen toch aan de wedstrijd deelnemen worden zij automatisch van verdere deelname aan de wedstrijd uitgesloten en, in voorkomend geval, verliezen zij automatisch de gewonnen prijs, zonder schadevergoeding én zonder enkel verhaal voor de uitgesloten deelnemer. 

2.3    Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames geldt enkel de eerste deelname. 

2.4    Elke deelname houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig wedstrijdreglement in. Het wedstrijdreglement vormt een bindende overeenkomst tussen de deelnemer en Toerisme Vlaanderen. 

2.5    De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan hun deelname. Toerisme Vlaanderen kan geenszins instaan voor kosten gemaakt door de deelnemer in het kader van de deelname aan deze wedstrijd.

ARTIKEL 3: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

3.1    De wedstrijd loopt van 11 september 2018 tot en met 25 september 2018 om 23.59 uur via www.jongkeukengeweld.be/smaakpupil. Laattijdige inzendingen worden niet in rekening genomen. 

3.2    Deelnemers kunnen enkel deelnemen door hun gegevens op te geven via www.jongkeukengeweld.be/smaakpupil en een voorbeeld van hun kunnen (of een link hiernaar) te uploaden via datzelfde webformulier. 

3.3    Toerisme Vlaanderen beslist tussen 25 en 28 september 2019 over de selectie van de deelnemers. De deelnames worden op basis van originaliteit en creativiteit geselecteerd. 

3.4    Alle beslissingen vanwege Toerisme Vlaanderen zijn onbetwistbaar. 

3.5    Deelnemers krijgen een bevestiging of weigering via het door hen opgegeven e-mailadres op vrijdag 28 september 2019. 

3.6    De geselecteerde deelnemers (verder omschreven als ‘Smaakpupil’) moeten zaterdag 29 september beschikbaar zijn tussen 11 en 15 uur voor de eerste redactievergadering bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. 

3.7    De Smaakpupillen worden bekendgemaakt op 1 oktober 2018. Tot dat moment is hun deelname als Smaakpupil van Jong Keukengeweld onder embargo. Eerdere bekendmaking door de deelnemer kan leiden tot verwijdering.

ARTIKEL 4: DE PRIJS

4.1    De Smaakpupillen krijgen de kans om een jaar lang te proeven bij verschillende restaurants van Jong Keukengeweld. 

4.2    Per Jong Keukengeweld-restaurant zijn twee cadeaubonnen voor telkens twee personen voorzien voor een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier. De cadeaubonnen zijn consumeerbaar vanaf 01 oktober 2018 en 31 augustus 2019. De verdeling en werkwijze wordt besproken op de eerste redactievergadering op 29 september. Er wordt een afsluitredactievergadering voorzien in april 2019. 

4.3    Elke Smaakpupil gaat minstens een keer per jaar eten met een van de culinaire recensenten van de krant De Morgen. 

4.4    De Smaakpupillen sturen na elk bezoek een geschreven verslag naar Toerisme Vlaanderen via jongkeukengeweld@toerismevlaanderen.be. Daarnaast maken zij ook een creatief verslag voor de kanalen van Jong Keukengeweld, zijnde Soundcloud, Facebook, Instagram en www.jongkeukengeweld.be

4.5    Het geschreven verslag van de Smaakpupillen verschijnt tevens op de website en socialemediakanalen van De Morgen. 

4.6    Alle rechten op de gemaakte content door de Smaakpupillen in uitvoering van de prijs, zoals het geschreven en creatief verslag, komen toe aan Toerisme Vlaanderen. 

4.7    De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. De ontvangen prijs kan in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door alternatieven. De prijs is niet cumuleerbaar, noch combineerbaar met andere acties en voordelen en geeft geen aanleiding tot punten en/of vouchers.

ARTIKEL 5: DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING, ANNULERING

5.1    Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. Toerisme Vlaanderen kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit wedstrijdreglement. 

5.2    De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van Toerisme Vlaanderen definitief zijn en daartegen staat geen beroep open. 

5.3    Toerisme Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. 

5.4    Toerisme Vlaanderen behoudt zich bovendien het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van Toerisme Vlaanderen. 

5.5    Waar een wijziging of opschorting van dit wedstrijdreglement zich voordoet, zal Toerisme Vlaanderen een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

6.1    Toerisme Vlaanderen treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de persoonsgegevens die de deelnemer door zijn of haar deelname aan Toerisme Vlaanderen bezorgen. Dit houdt in dat Toerisme Vlaanderen deze persoonsgegevens zal verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (ook gekend als de ‘GDPR’), zodra deze van toepassing is. 

6.2    Toerisme Vlaanderen zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de wedstrijd te organiseren of voor informatieverstrekking rond Jong Keukengeweld door middel van mailingen. De deelnemer kan zijn of haar toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken via de daartoe voorziene knop onderaan de mailingen. 

6.3    Toerisme Vlaanderen zal de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd of voor het bereiken van de door de deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten. 

6.4    Met betrekking tot de persoonsgegevens heeft elke deelnemer steeds het recht op:

  • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Toerisme Vlaanderen in te trekken, 
  • een verzoek tot inzage van de persoonsgegevens,
  • een verzoek tot rectificatie van de persoonsgegevens,
  • een verzoek tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens,
  • een verzoek tot de algehele verwijdering van de persoonsgegevens,
  • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat de deelnemer verzoekt om zijn of haar gegevens over te dragen naar zichzelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft), en
  • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

6.5    Voor alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan de deelnemer contact opnemen met Toerisme Vlaanderen via het telefoonnummer +32 (0)2 504 03 00 of een email sturen aan communicatie@toerismevlaanderen.be. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing heeft de deelnemer ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Voor de contactgegevens, zie www.privacycommission.be/nl/contact.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1    Toerisme Vlaanderen is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

  •  een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
  • het gebruik van de wedstrijdwebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
7.2    Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om de wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de deelnemer Toerisme Vlaanderen van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding. 
 
7.3    Indien de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Toerisme Vlaanderen zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen. 
 
7.4    Toerisme Vlaanderen biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijs voor welk doel dan ook. Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijs. 
 
7.5    Toerisme Vlaanderen tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de winnaars te bezorgen. Toerisme Vlaanderen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft. 
 
7.6    Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Toerisme Vlaanderen, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

ARTIKEL 8: ALGEMENE BEPALINGEN

8.1    Om geldig deel te nemen mag de deelname via www.jongkeukengeweld.be/smaakpupil noch gemaakte content niet haatdragend, aanstootgevend of negatief zijn ten opzichte van Toerisme Vlaanderen, het onderwerp, betrokken personen en zijn of haar omgeving. Toerisme Vlaanderen heeft het volledige recht om reacties te weigeren en te verwijderen. 

8.2    Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer elke beslissing die Toerisme Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal treffen. Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van Toerisme Vlaanderen. 

8.3    Toerisme Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag bindend en onherroepelijk is.

8.4    Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd.  In geen geval kan de deelnemer informatie verschaffen aan Facebook of Instagram. 

8.5    Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, mag Toerisme Vlaanderen de nodige maatregelen nemen teneinde de wedstrijd goed te laten verlopen. 

8.6    Afzonderlijke mededelingen desbetreffend maken integraal deel uit van het wedstrijdreglement. 

8.7    Deze wedstrijd en dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen die zich hieromtrent zouden kunnen voordoen.

Back to top